Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Psychopedagogiki – Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Koszt kursu: 750 PLN

Liczba godzin: 85 h

Kurs jest organizowany na podstawie art. 48 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program kursu jest zgodny z:

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

Program:

I Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:

 • diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – nowe rozwiązania
 • innowacyjne metody planowania, dokumentowania i monitorowania rozwoju dziecka
 • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do 3 roku życia
 • kreowanie środowiska rozwoju dziecka
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym.

II Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka:

 • odpowiedzialność prawna opiekuna
 • radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.

Cele:
Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie
 • posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, lecz nie pracowały z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia:
Osoby, które ukończą szkolenie uzupełniające, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia kończenia szkolenia uzupełniającego uprawniającego do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Edukacyjnym Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
– liczba godzin: 85,
– tryb: weekendowy,
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Koszt: 750 zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.