Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Psychopedagogiki – Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3

Koszt kursu: 400 PLN

Liczba godzin: 40 h

Kurs jest organizowany na podstawie art. 48 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program kursu jest zgodny z:

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

Program:

1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązania.

2. Radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.

3. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy.

4. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.

5. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym.

Metody prowadzenia zajęć:
Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m. in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635 itp.

Cele:
Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (dziennych opiekunów dzieci do lat 3) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Doskonalenie kompetencji  umożliwiających im realizację głównie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • posiadają kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
 • nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia:
Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej;
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uzupełniającego uprawniającego do pracy jako dzienny opiekun dzieci do lat 3.

Termin i miejsce:
– liczba godzin: 40
– tryb: weekendowy
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Edukacyjnego Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o szkolenie.

Koszt: 400 zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.