Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Bezpieczeństwa – Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Koszt kursu: 530 PLN

Liczba godzin: 64 h

Program:

1. Regulacje prawne z zakresu prawa prac dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).

2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna).

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.

5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka.

8. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby.

9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP.

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Wszystkie szkolenia pracowników z dziedziny BHP przeprowadzane są na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94, z poźn. zm.) oraz zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, Poz. 1860).

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie organizowane w formie kursu lub seminarium z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych (filmów, tablic, materiałów dydaktycznych). Uczestnicy otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia.

Cele:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • metod eliminowania lub ograniczenie oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określenia niezbędnych działań profilaktycznych
  • metod i organizacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237 &1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, Poz. 1860).

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Edukacyjnego Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o udział w szkoleniu.

Egzamin / zaliczenie:
– zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
– test sprawdzający wiedzę i umiejętności.

Termin i  miejsce:
– liczba godzin: 64
– tryb: wieczorowy/ weekendowy
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Koszt: 530 zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.