Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Psychopedagogiki – Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym

Koszt kursu: 500 PLN

Liczba godzin: 45 h

Program:

1. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem.

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – nowe rozwiązania.

3. Zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.

4. Szanse i zagrożenia rozwoju dziecka do 3 roku życia.

5. Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy.

Metody prowadzenia zajęć:
Program szkolenia realizowany będzie w formie ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635, itp.

Cele:
Wyposażenie słuchaczy (kandydatów na wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym) w niezbędne podstawy wiedzy
i umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, co umożliwi im współuczestniczenie w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji są treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym lecz:

 • nie posiadają kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego,nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
 • nie posiadają co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia:
Osoby, które ukończą szkolenie dla wolontariuszy w żłobku lub klubie dziecięcym, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej
  i domowej
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka
 • udzielania dziecku pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym.

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Edukacyjnym Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
– liczba godzin: 45
– tryb: weekendowy
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Koszt: 500 zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.