Szkoła Językowa Harvard – język angielski

Szkoła Języków Obcych Harvard działająca przy Centrum Edukacyjnym TECHNIK została stworzona dla osób pragnących poszerzać i doskonalić swoje umiejętności językowe. „Chcemy nauczyć naszych kursantów posługiwania się językiem obcym w praktycznych sytuacjach życiowych oraz zawodowych” mówi Mariusz Gorzeń dyrektor szkoły.

„Na sukces szkoły składa się wiele czynników, takich jak: szeroki wybór kursów, dogodna lokalizacja szkoły, mała liczba osób w grupie, wyrównana średnia wieku słuchaczy. Jednym z najważniejszych jednak jest nasz profesjonalizm i dbałość o jakość świadczonych usług”. Harvard oferuje innowacyjne kształcenie językowe na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego ( Common European Framework of Reference), przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz zaleceniom Rady Europy.

Masz grupę znajomych i brak pomysłu na spędzanie wolnego czasu?

Zgłoś się i uczcie się we własnym gronie!

Masz grupę znajomych i kłopoty z dojazdem?

zgłoś się i my przyjedziemy do Was!

Nie masz co zrobić z dzieckiem?

Weź je ze sobą i uczcie się w jednym czasie na różnych poziomach!

Szkoła nie chce być kolejną placówka, która „wypuszcza” setki absolwentów jedynie z wiedzą teoretyczną a nie praktyczną. „Najważniejszym w naszej placówce jest bezpośredni kontakt z słuchaczem i odpowiadanie na potrzeby kursantów. Stworzyliśmy warunki do i uczenia się języków obcych zgodnie z ich potrzebami oraz rozwijającym się w szybkim tempie rynkiem pracy”, kontynuuje Gaorzeń. Szkoła zachęca nieszablonowym programem nauczania a jednocześnie rodzinną atmosferą. Organizuje następujące kursy języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język polski.

Szkolenie młodzieży

Młodzież jest bardzo wymagającym Klientem. I zmęczonym nauką w szkole.

Tak więc trzeba zaangażować duże pokłady energii lektorskiej, żeby młodych ludzi zainteresować językiem, wciągnąć do uczestniczenia w projektach kulturalnych, pokazać do czego może język służyć w kontekście rozrywkowym i przygodowym.

Na zajęciach z młodzieżą wykorzystywany jest ruch, muzyka i szereg narzędzi, które powodują, że nauka języka w Harvardzie jest dużo ciekawsza niż nauka w szkole.

Szkolenie dorosłych

Podstawowym celem kursów oferowanych dorosłym jest szybka poprawa umiejętności efektywnego komunikowania się, którą można osiągnąć dzięki nauce słownictwa, gramatyki, przydatnych zwrotów oraz ćwiczeń angażujących w mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Kładziemy nacisk na autentyczny, żywy język, używany w kontekście konkretnych „z życia wziętych” sytuacji oraz na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem już od podstawowych poziomów zaawansowania.

Godziny zajęć są dostosowane indywidualnie do potrzeb słuchaczy. Lekcje mogą odbywać się zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych, a ich intensywność zależy wyłącznie od wymagań kursanta.

Harvard stawia na małe, kameralne grupy oraz wyrównany wiek uczestników danego kursu, co ma przełożyć się na większą efektywność nauki oraz lepsze efekty końcowe.

„Zdajemy sobie sprawę, że w procesie nauczania lektorzy są ogniwem najważniejszym, dlatego przywiązujemy szczególną wagę do doboru kadry. Doskonałe kwalifikacje, ciekawa osobowość, komunikatywność, cierpliwość – to tylko niektóre z wymogów, którym muszą sprostać nasi kandydaci. Tym, którym się powiodło, Harvard stwarza szerokie możliwości rozwoju”, mówi nam na zakończenie Mariusz Gorzeń, dyrektor szkoły.

Szkoła językowa „HARVARD” może okazać się ciekawą alternatywą dla dotychczasowego systemu kształcenia języków obcych. Ciągle rozbudowywana oferta kursów językowych dla różnych grup osób będzie z pewnością czynnikiem motywującym do poszerzania swojej wiedzy. Z ostateczną oceną Szkoły Językowej HARVARD na razie się wstrzymajmy, jednak widać już duży potencjał i wielkie możliwości, które nie były do tej pory spotykane na rynku słupskich szkół językowych.

8 lub więcej godzin miesięcznie

10 zł / godzina

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH HARVARD

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła Języków Obcych Harvard w Słupsku jest niepubliczną szkołą, utworzoną na podstawie ustawy z dn. 07 wrzesień 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703 ze zmianami).
 2. Szkoła prowadzi kursy języków obcych na podstawie:
  1.  ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty
  2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.06.2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z dnia 5 lica 2002 r.)
  3.  statut szkoły Języków Obcych HARVARD w Słupsku
 3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Kursantów w Szkole Języków Obcych HARVARD zgodnie z przepisami określonymi w §1 pkt. 2.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Kursy językowe są dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Warunkiem przyjęcia na kursy językowe jest spełnienie następujących wymogów:
  1. złożenie formularza zgłoszeniowego na kursy językowe,
  2. wniesienie opłaty za kursy językowe,
  3. złożenie kserokopii dowodu osobistego.
 3. O przyjęciu na kursy językowe decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Potwierdzenia przyjęcia dokonuje Kierownik Szkoły Języków Obcych HARVARD.

§3. LICZEBNOŚĆ GRUP

 1. Nauka odbywa się w grupach 9-12 lub w grupach niestandardowych 1-3 osobowych. W czasie formowania się grupy liczebność może być tymczasowo większa.
 2. W przypadku uformowania się grupy 1-3 osobowej obowiązuje wyższa, zgodnie z aktualnym cennikiem stawka za jednostkę lekcyjną.
 3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu osób w grupie do mniej niż 8, szkoła ma prawo, w porozumieniu ze słuchaczami:
  1. Zmniejszyć ilość godzin,
  2. Zwiększyć stawkę za godzinę lekcyjną,
  3. Zwiększyć liczbę osób  w grupie poprzez połączenie z inną grupą na danym poziomie
  4. Rozwiązać grupę, zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

§4. Cena kursu

 1. Liczba godzin lekcyjnych  jest określona da każdego typu kursu. Szkoła „HARVARD” gwarantuje, że określona liczba godzin lekcyjnych zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca kończącego rok szkolny.
 2. Wysokość opłaty za kurs dla każdej grupy uzależniona jest od typu kursu i poziomu zaawansowania.
 3. W przypadku nieterminowych wpłat kolejnych rat za kurs Szkoła naliczy ustawowe odsetki.
 4. Cena kursu obejmuje: opłatę za kurs, testy w trakcie roku szkolnego, dodatkowe materiały przygotowane przez lektora, korzystanie z biblioteki, konsultacje z nauczycielem, raport końcowy oraz dyplom o ukończeniu kursu.
 5. Uczestnicy, którzy w trakcie roku szkolnego przyłączą się do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za ilość godzin lekcyjnych, która w danym momencie pozostała do zakończenia kursu.
 6. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakichkolwiek przyczyn pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacania należności za kurs. W przypadkach losowych,  takich jak wypadek czy ciężka choroba uniemożliwiająca ukończenie kursu, dopuszcza się możliwość zwrotu należności za jednostki lekcyjne, które pozostały do końca  kursu tylko za zgodą Dyrektora Szkoły „HARVARD”.
 7. W przypadku rezygnacji z nauki w okresie, na który została podpisana umowa, słuchacz zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Kara umowna równa jest wysokości należnego Szkole wynagrodzenia za okres rezygnacji z nauki.

§5. TESTY I DYPLOMY O UKOŃCZENIU KURSU

 1. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom i otrzymują oceny, które wraz z wynikiem testu semestralnego i rocznego decydują o ich ostatecznej ocenie z kursu.
 2. Dyplom o ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 80% wszystkich zajęć.
 3. Na zakończenie każdego semestru uczestnicy otrzymują szczegółowy raport o swoich postępach w nauce języka i frekwencji na zajęciach.

§6.  ORGANIZACJA KURSÓW

 1. Kursy odbywają się według planów nauczania zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły Języków Obcych HARVARD w Słupsku.
 2. Plan nauczania określa poziom zaawansowania wraz z liczbą godzin.
 3. Rozkład zajęć określa terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kursów.
 4. Formę zaliczenia poszczególnych kursów ustala Dyrektor Szkoły Języków Obcych HARVARD.
 5. Warunkiem ukończenia kursów jest:
  1. wywiązanie się z obowiązków dotyczących formy zaliczenia kursów,
  2. uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Szkoły,
  3. uczestnictwo w minimum 80% zajęć przewidzianych planem kursów.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego oraz okresowego zastępstwa przez innego lektora.
 7. W przypadku stwierdzenia  3 kolejnych nieobecności kursanta na zajęciach, Szkoła „HARVARD” ma obowiązek powiadomienia opiekuna.
 8. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione. Termin odrobienia zostanie ustalony w oparciu o decyzję przynajmniej połowy słuchaczy danej grupy.

Zapisz się on-line