Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Psychopedagogiki – Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Koszt kursu: 3 000 PLN

Liczba godzin: 310 h

Kurs jest organizowany na podstawie art. 48 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program kursu jest zgodny z:

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

ZGODA NA PROWADZENIE KURSU

Program:

I Moduł: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:

 • uwarunkowania i etapy rozwoju jednostki w cyklu życia
 • osiągnięcia rozwojowe na poszczególnych etapach – wspieranie rozwoju
 • adaptacja jako rezultat rozwoju – wybrane zagadnienia.

II Moduł: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:

 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • aspekty (poznawczy, psychospołeczny i motoryczny) oraz mechanizmy rozwoju dziecka
 • szanse i zagrożenia rozwoju dziecka
 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

III Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:

 • diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
 • zaburzenia rozwoju dziecka – specyfika opieki
 • kreowanie środowiska rozwoju dziecka
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – wprowadzanie dziecka w kulturę
 • zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.

IV Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka:

 • odpowiedzialność prawna opiekuna.
 • bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie pierwszej pomocy.
 • radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
 • emisja głosu.

V Moduł: Praktyki zawodowe.

Miejsce odbywania praktyk:
Uczestnik kursu jest zobowiązany do samodzielnej organizacji praktyk.

 

Metody prowadzenia zajęć:
Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, miniwykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635, itp.

Cele:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci:
Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie
 • nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego
 • nie posiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Treści kształcenia:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją
 • poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym
 • obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych
 • obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia:
Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Potwierdzeniem posiadanych kompetencji będzie otrzymanie zaświadczenia ukończenia szkolenia uprawniającego do pracy jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Termin i miejsce:
– ilość godzin: 310 (230 h teorii + 80 h praktyk)
– tryb: weekendowy
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Edukacyjnego Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o kurs.

Koszt: 3 000 zł

Liczba godzin: 310 h