Nowe Perspektywy

Projekt

„Nowe perspektywy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 06. Aktywna integracja

Działanie 06.01. Aktywna Integracja

Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Wartość projektu: 881.868,75 zł

 

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowai społeczna 60 osób bezrobotnych

z gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska,Główczyce, Kępice, Potęgowo i Smołdzino

w okresie 01.10.2018 – 29.02.2020 r.

Grupa docelowa

W Projekcie przewidziano udział 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (42 kobiet, 18 mężczyzn) wtym:

 • 40 % tj. 24 osoby będą stanowiły osoby w wieku od 18 do 49 lat
 • 60 % tj. 36 osóby będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • 15 %  tj. 9 osób będzie stanowiło osoby niepełnosprawne (6 kobiet, 3 mężczyzn).

Zakres wsparcia

Uczestnicy/czki (60 osób) zostaną skierowani/e na następujące formy wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe (zajęcia indywidualne w wymiarze 1 godzin na Uczestnika/czkę).
 2. Opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe (zajęcia indywidualne w wymiarze 2 godzin na Uczestnika/czkę).
 3. Aktywna integracja UP o charakterze społecznym:
 • warsztat jako forma wsparcia wspomagająca proces poszukiwania pracy–8 godzin/grupa
 • Warsztat komunikacji i umiejętności społecznych – 8 godzin/grupa
 • poradnictwo psychologiczne w wymiarze 4 godzin na Uczesnika/czkę,
 • wolontariat

           Pośrednictwo pracy:

 • zajęcia indywidualne w wymiarze 3 godzin na Uczestnika/czkę,
 • zakres m.in: nawiązywanie kontaktów z firmami poszukującymi pracowników, niwelowanie uchybień podczas rozmów kwalifikacyjnych,

       Szkolenia grupowe  w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji      zawodowych:

 • szkolenia realizowane w 10 osobowych grupach, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie,podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

            Staż zawodowy:

 • w wymiarze 3 miesiące/osoba,
 • Uczestnicy/czki zostaną skierowani/e na staż zawodowy zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
 • refundacja wynagrodzenia dla Uczestników/czek projektu przez okres 3 m-cy,
 • refundacja kosztów badań lekarskich, refundacja kosztów ubezpieczenia NNW.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt technik@technik.slupsk.pl
mgr Kazimierz Duda (Koordynator projektu).

Zapisz się on-line!  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.