Kurs Psychoterapii

By 9 września 2020 15 lutego, 2021 Aktualności

PROGRAM KURSU PSYCHOTERAPII

Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Główną ideą tego kursu jest podejście

 • skoncentrowane na osobie pacjenta, sposobie pracy adekwatnej do  jego potrzeb
 • odnoszące się do praktyki klinicznej, nastawione na uzyskiwanie umiejętności postępowania w różnych sytuacjach
 • nastawione na pobudzanie i wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego terapeuty
 • otwarte na zróżnicowanie i integrowanie podejść terapeutycznych,   z dwoma dominującymi – podejściem psychodynamicznym i systemowym

Kto może zostać psychoterapeutą

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
Treść Rozporządzenia: POBIERZ

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w Słupsku w lokalach (kampusie) Centrum Edukacyjnego Technik.

Koszt kursu: 7000 PLN/rocznie

Możliwość otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Uczestnicy kursu są zobowiązani do wpisania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wraz z rozpoczęciem szkolenia!!

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

prof. dr hab. Andrzej Cechnicki – psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO.

Pomysłodawca i realizator krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię oraz programu integracji zawodowej: Pensjonatu  „U Pana Cogito”, „Cateringu Cogito” i „Zielonego Dołu”, w których zostały zatrudnione osoby po kryzysach psychicznych.

Współtwórca i wieloletni Przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji ZG PTP i i V-ce Przewodniczący Komisji ds. Reformy i realizacji  NPOZP ZG PTP. Współtwórca i honorowy Przewodniczący PNTZP, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Realizacji NPOZP w Polsce.

Redaktor Czasopisma „Dialog”. Autor ponad stu publikacji z zakresu schizofrenii, rehabilitacji  i psychiatrii społecznej m.in. monografii „Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia”. Redaktor wspólnie z Anną Liberadzką książki „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”

mgr Anna Bielańska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Association for Europe (PAfE), pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Prowadzi superwizję ośrodków w Krakowie i na Śląsku.

Koszt kursu: 7000 PLN/rocznie

Możliwość otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Kontakt i zapisy

☎️ tel. +48 608 079 532 / +48 509 066 911

@ technik@technik.slupsk.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

  PROGRAM CAŁOŚCIOWEGO 4, 5-LETNIEGO KURSU PSYCHOTERAPII

  Podstawowym kierunkiem jest kształcenie w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin; podejście behawioralno-poznawcze i humanistyczne potraktowane zostały jako kierunki uzupełniające.
  Terapia własna prowadzona jest metodą psychodramy Moreno oraz w następnym etapie poprzez pracę z własnym genogramem.
  Zajęcia z psychodramy to 240 godzin terapii własnej, które są jednocześnie grupą podstawową w szkoleniu do certyfikatu asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Osoby, które będą chciały posługiwać się metodą psychodramy i w związku z tym posiadać certyfikat asystenta psychodramy, po ukończeniu tych 240 godzin powinny uczestniczyć w siedmiu seminariach, organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy.
  Zajęcia Teoretyczne (a) i Praktyczne (b)

  I. a. PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA i PRAKTYCZNA
  (140 godzin)

  • Narzędzia teoretyczne używane w psychoterapii dynamicznej: teorie rozwojowe i rekapitulacja, objawy zaburzenia psychicznego (dekompensacja) jako forma regresji, symbolizacja jako proces rozwojowy przeciwny do regresji
  • Koncepcja procesów pierwotnych i wtórnych
  • „Konflikt wewnętrzny” według teorii popędowych (Freud, Klein, Horney)
  • „Konflikt wewnętrzny” według teorii związków z obiektem (Klein, Bion)
  • „Konflikt wewnętrzny” według teorii strukturalnych ego (Hartmann)
  • Związek terapeutyczny (therapeutic alliance) jako narzędzie pracy psychoterapeuty: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i procesy leczące w związku
  • Dynamiczne rozumienie zaburzeń nerwicowych: „nerwice wojenne”, reakcje dezadaptacyjne i „neurotyczna osobowość” (psychonerwice)
  • Mechanizmy obronne oraz powstawanie objawów nerwicowych.
  • Dynamiczne rozumienie zaburzeń afektywnych: wkład teorii rozwojowych i teorii strukturalnych ego.
  • Dynamiczne rozumienie dekompensacji psychotycznych, w szczególności schizofrenii.
  • Zaburzenia osobowości.
  I.b. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM
  • Terapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym
  • – zawieranie kontraktu
  • – tworzenie i dynamika relacji terapeutycznej
  • – zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia
  • – zjawisko oporu
  • – rozumienie dialogu terapeutycznego
  • – interpretacja jako interwencja terapeutyczna
  • – uzyskiwanie wglądu
  • – przepracowanie
  • Psychoterapia grupowa w podejściu psychodynamicznym
  • – grupy otwarte i zamknięte
  • – tworzenie grupy terapeutycznej
  • – dynamika grupowa
  • – rola terapeuty i koterapeuty w grupie
  • – zjawisko oporu grupowego
  • – proces uzyskiwania wglądu
  • – przepracowanie w grupie
  • – techniki psychoterapii grupowej

  II. a. PODEJŚCIE SYSTEMOWE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA i PRAKTYCZNA (100 godzin)

  • Rodzina w świetle teorii systemów
  • Transgeneracyjne podejścia do terapii rodzin
  • Podejście strukturalne
  • Mediolańska szkoła terapii rodzin
  • Konstrukcjonizm społeczny
  • Terapia systemowa a psychoedukacja
  • Terapia systemowa w kontekście występowania patologii

  II. b. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W TERAPII RODZIN I MAŁŻEŃSTW

  • dostrzeganie i rozumienie kontekstu rodzinnego indywidualnych pacjentów/klientów
  • dostrzeganie i rozumienie procesów zachodzących w rodzinach
  • przeprowadzanie konsultacji rodzinnych
  • dokonywanie pierwszych kroków w terapii rodzinnej przy wsparciu superwizyjnym, rozumienie własnego przekazu transgeneracyjnego i jego znaczenia dla praktyki terapeutycznej
  • wskazania, specyfika procesu terapeutycznego, zasady przebiegu sesji terapeutycznej

  III. PODEJŚCIE POZNAWCZO – BEHAWIORALNE (60 godzin)

  • Historia kierunku – koncepcja poznawcza
  • Koncepcja Alberta Ellisa
  • Koncepcja Aarona Becka
  • Główne założenia terapii cbt (cognitive-behavioral therapy)
  • Techniki poznawcze
  • Techniki behawioralne
  • Konceptualizacja
  • Struktura sesji cbt
  • Zaburzenia nastroju w koncepcji cbt
  • Zaburzenia lękowe w koncepcji cbt
  • Schizofrenia w koncepcji cbt
  • Zaburzenia osobowości w koncepcji cbt

  IV. PODEJŚCIE HUMANISTYCZNE (45 godzin)

  • Granice psychoterapii w ujęciu egzystencjalnym
  • Cele logoterapii V. E. Frankla
  • Rozumienie związku terapeuta – pacjent w psychoterapii egzystencjalnej
  • Przegląd głównych metod i technik logoterapii

  V. Wybrane szczegółowe zagadnienia zastosowania psychoterapii w praktyce klinicznej (30 godziny)

  VI. PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY MEDYCZNEJ DLA PSYCHOLOGÓW lub PODSTAWOWE ELEMENTY WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DLA LEKARZY (50 godzin)

   

  VII. PSYCHOPATOLOGIA I ZASTOSOWANIE PSYCHOTERAPII WOBEC POSZCZEGÓLNYCH ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH (200 godzin)
  • 1.a. Psychopatologia i psychoterapia schizofrenii (60 godzin)
  • 1.b. Kształcenie umiejętności w prowadzeniu terapii psychoz
  • – prowadzenie indywidualnej psychoterapii psychoz
   • specyfika związku terapeutycznego
   • kształtowanie milieu terapeutycznego
   • rola terapeuty w okresie remisji i nawrotu objawów psychotycznych
   • timing i dynamika relacji
  • – prowadzenie grupowej psychoterapii psychoz
   • specyfika funkcjonowania grupy terapeutycznej
   • dynamika grupy
   • opór i sposoby pracy z oporem
   • osobowość terapeuty i jego rola
   • techniki psychoterapii grupowej
   1. 2. Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych (20 godzin)
   2. 3. Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu (60 godzin)
   3. 4. Psychopatologia i psychoterapia depresji (10 godzin)
   4. 5. Psychopatologia i psychoterapia uzależnień (30 godzin)
   5. 6. Psychopatologia i psychoterapia nerwic i zaburzeń osobowości (20 godzin)

  VIII. ETYKA (10 godzin)

   

  WŁASNE DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
  „self experience” (280 godzin)

  1. Grupa psychodramatyczna ( 240 godzin)
  2. Grupa genogramowa (40 godzin)

  SUPERWIZJA GRUPOWA I INDYWIDUALNA (150 godzin)

   

  • 1. Grupa superwizyjna (50 godzin)
  • 2. Superwizja indywidualna lub grupowa (100 godzin) organizowana indywidualnie.

  Razem:
  Zajęcia teoretyczne i praktyczne – 635 godzin
  Własne doświadczenie terapeutyczne – 280 godzin
  Superwizja grupowa – 50 godzin – dodatkowo płatna

  W sumie – 965 godzin w ramach kursu
  Dodatkowe 100 godzin superwizji, które wymagane jest do certyfikatu PTP organizowanej indywidualnie przez uczestników (zrealizowanie tych godzin NIE JEST warunkiem ukończenia kursu tylko warunkiem przystąpienia do egzaminu w PTP w przyszłości).

  Każdy uczestnik kursu jest zobligowany do odbycia staży w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (patrz strona PTP).

  Literatura:
  1. Nancy McWiliams “Psychoterapia psychoanalityczna”, 2010, wyd. Harmonia
  2. Nancy McWilimas „Diagnoza psychoanalityczna” 2017 GWP.
  3. Glen O. Gabbard „ Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”, 2012, WUJ
  4. Glen O. Gabbard, Sallye Wilkinson „Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline” 2011 Imago
  5. Andrzej Kokoszka,Piotr Drozdowski (red) Wprowadzenie do psychoterapii” WAM 1993
  6. Czesław Czabała „Czynniki leczące w psychoterapii”, 2008, PWN
  7. Jerzy Pawlik „ Psychoterapia psychoanalityczna”, 2008 Eneteia
  8. Nelvile Symington „Narcyzm. Nowa teoria”
  9. D. W. Winnicot „Zabawa a rzeczywistość”Imagao 2011
  10. D. W. Winnicot „Dom jest punktem wyjścia” Imago 2010
  11. Psychoterapia 1-3tom red naukowa Lidia Grzesiuk, wyd. ENETEIA Warszawa2005
  12. Bogdan de Barbaro „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”  WUJ
  13. Herbert Goldenberg, Irene Goldenberg „Terapia rodzin”, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  14. Katarzyna Shier „Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról”2014, Wydawnictwo naukowe Scholar.
  15. Katarzyna Shier „Piękne brzydacwto”2009, wyd.Scholar
  16. Artykuły w kwartalniku „Psychoterapia”
  17. Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska „Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Paradygmat, Warszawa 2008
  18. Antoni Kępiński „Schizofrenia”, „Poznanie chorego”, „Melancholia”, „Nerwice”
  19. Jerzy Zadęcki  „JA we wczesnej schizofrenii”, WUJ, Kraków 2015
  20. Ch. J. Gelso, Jefrey A. Hayes „Relacja terapeutyczna” GWP, Gdańsk 2004
  21. Koncepcja przyywiązania.Od teorii do praktyki klinicznej. Pod red. Barbary Józefik, Grzegorza Iniewicza. Wydawnistwo UJ Kraków, 2008.

  Do 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

  CENTRUM EDUKACYJNE „TECHNIK” Sp. z o.o.
  76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 9A

  Numer konta bankowego:
  II/o PKO BP SA w Słupsku
  38 1020 4649 0000 7302 0006 5862
  z dopiskiem: Kurs Psychoterapia – /imię nazwisko/

   Leave a Reply