Akademia Kształcenia Ustawicznego

Instytut Bezpieczeństwa – Instruktaż stanowiskowy

Koszt kursu: 120 PLN

min. 8 godzin

Program:

1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

  • omówienie warunków pracy
  • omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii
  • przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku zatrudnienia zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.

4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

Wszystkie szkolenia pracowników z dziedziny BHP przeprowadzane są na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1988 r. Nr 21, poz. 94, z poźn. zm.) oraz zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, Poz. 1860).

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone w formie instruktażu – na stanowiskach, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu.

Cele:
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika:

  • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną aktywnością
  • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach  normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
  • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Adresaci:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ( DZ.U. Nr 180, Poz. 1860).

Formalności i zgłoszenie:
– zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Edukacyjnego Technik lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
– podpisanie umowy o udział w szkoleniu.

Egzamin / zaliczenie:
– zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
– test sprawdzający wiedzę i umiejętności.

Termin i  miejsce:
– liczba godzin: min. 8
– tryb: wieczorowy/weekendowy
– miejsce: Centrum Edukacyjne Technik

Koszt: 120 zł

Zapisz się on-line

Niezobowiązująca rezerwacja zapewni Ci miejsce i posłuży nam wyłącznie do kontaktu z Tobą    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.