Projekt „Doradztwo i profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy,
w tym wybranych chorób psychosomatycznych”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 05.04 Zdrowie na rynku pracy

Cel projektu

Celem głównym projektu jest w okresie od 01.06.2018 r.do 31.05.2020 r., wzmocnienie potencjału zdrowia w tym jakości życia oraz warunków pracy poprzez wzmocnienie zasobów i umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz profilaktykę wybranych chorób psychosomatycznych, wśród 210(183K, 27M) pracowników Wnioskodawcy – Centrum Edukacyjnego Technik (Lider,110 os.90K, 20M) oraz pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego (Partner projektu, 100os., 93K, 7M), z powiatu słupskiego, woj.pomorskiego. Cele szczegółowe przedsięwzięcia: profilaktyka pracowników w zakresie zdrowia psychicznego w pracy,rozpoznanie i ocena zjawiska stresu i związanych z nich chorób psychosomatycznych w środowisku pracowników,ukształtowanie prawidłowych zachowań ,podniesienie świadomości pracowników na temat zagrożeń i ryzyka wybranych chorób cywilizacyjnych bezpośrednio związanych z zagrożeniami psychospoł. w zakładzie pracy, integracja działań całego środowiska pracodawcy na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, troska całego środowiska o rozwój pracowników, wspólne opracowanie i realizowanie działań mających na celu realizację założonych celów.

 

Działania:

 • Promocja i edukacja zdrowotna (zad.1),
 • identyfikacja i diagnoza potrzeb uczestników (w tym poradnictwo grupowe i indywidualne) -opracowanie IPD (zad.2)
 • kompleksowe działania na rzecz walki ze stresem (zad.3),
 • świadczenia zdrowotne dla pracowników wykraczające poza zakres badań profilakt. (zad.4)
 • poprawa ergonomii pracy w zakresie doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy (zad.5).

 

Główne efekty projektu:

 • -podjęcie lub kontynuowanie pracy na poz.min 60% w odniesieniu do l.os.objętych wsparciem,
 • min.70 % uczestników proj, dzięki interwencji EFS zgłosi się na badanie profilaktyczne.

 

Korzyści dla pracownika po realizacji proj.:

 • wzmocnienie własnego potencjału zdrowotnego – poprawa jakości życia,
 • wzrost kontroli nad własnym zdrowiem i życiem
 • zmniejszenie ryzyka

Grupa docelowa

Osoby w wieku aktywności zawodowej

Dofinansowanie ze środków UE: 913 246,87 zł

Okres realizacji projektu

2018-06-01 – 2020-12-31

Rekrutacja zakończona

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

 • pod numerem telefonu: 59 841 71 08
 • za pośrednictwem poczty e-mail: technik@technik.slupsk.pl
 • w biurze projektu: Słupsk (76-200), ul. Kopernika 28-31
 • na stronie internetowej: www.technik.slupsk.pl/projekty-ue

 

Dofinansowanie ze środków UE: 913 246,87 zł

Zapytania ofertowe

Inne

Zarezerwuj miejsce online

Rekrutacja do tego projektu jest zakończona
Zapraszamy do innych projektów UE.

Mówię NIE dla wykluczenia. Stawiam na integrację!